Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, szczegółowy sposób i tryb kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej oraz formy opieki, a także wskaże organ odpowiedzialny za kierowanie nieletnich do odpowiednich domów, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawności postępowania określi Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w drodze:
a)   zarządzenia
b)   postanowienie
c)   rozporządzenia

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś