Testy prawnicze dla studentów, aplikantów i praktyków
ZAREJESTRUJ
TESTY PRAWNICZE Ucz się razem z nami!
30129
PYTAŃ
Pytanie 1/100
Tryb edukacyjny
Zgodnie z ustawą planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po podjęciu przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego, marszałek województwa przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu:
a)   stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju i porogramami rządowymi, słuącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
b)   stwierdzenia jego zgodności z prawem oraz z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju i porogramami rządowymi, słuącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
c)   stwierdzenia jego zgodności z prawem oraz z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju

Masz wątpliwości co do tego pytania? Napisz do nas!
Zgłoś